Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zaproszenie na 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Delegatów Lubuskiego Związku Jeździeckiego

w dniu 25 czerwca 2018 r. w Drzonkowie

W imieniu Zarządu LZJ zapraszam na Walne Zebranie Delegatów LZJ, w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w Drzonkowie w siedzibie LZJ, w sali (na parterze) Hali Tenisowej przy ul. Drzonków-Olimpijskiej 20.

Pierwszy termin Zebrania godz. 17.00.

Drugi termin Zebrania godz. 17.15.

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Lubuskiego Związku Jeździeckiego

 25 czerwca 2018 r. w Drzonkowie

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Omówienie działalności Związku za okres od 01 stycznia do 30 maja 2018 r.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sytuacji finansowej Związku – zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat.
 6. Przedstawienie osiągnięć i działalności sportowej
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LZJ.
 8. Przyjęcie zmian do Statutu LZJ, związanych ze zmianą ustawy prawo o stowarzyszeniach, oraz teksu jednolitego Statutu LZJ po uchwaleniu zmian.
 9. Sprawy różne.
 10. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie zebrania.

Prezes LZJ

Krzysztof Kaliszuk